Buechi Logo 3-Farbig 200px

 

fibraoptica.jpgLa validació d’un procés és de vital importància en els procesos de fabricació de Principis Actius Farmacèutics (API’s) i els productes farmacèutics en general. Per aquest motiu, oferim les IQ-OQ del sistema NIR, que inclou els test USP.
  
Respecte al software, està basat en el concepte “lifecycle”, a fi de cumplir estretament amb la FDA 21 CFR part 11. Realitza el “System Suitability Test” de manera automàtica. Permet el mode de màxima seguretat, amb comentaris i firmes electròniques.
  
El test de verificació USP de Büchi està dissenyat per a la validació del espectròmetre FT-NIR NIR-Flex N-500 de Büchi a l’entorn farmacèutic. El test USP inclou tests de linealitat, soroll i precisió del nombre d’onda. S’ofereix com a servei.
Mòdul específic de test de comprimits per transmitància.

Aplicacions FTNIR per a la Industria Farmacèutica:

 

transmittance2.jpg